Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /home/rval5474/public_html/lucru/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0

Warning: Declaration of NewsletterEmails::save_options($options) should be compatible with NewsletterModule::save_options($options, $sub = '') in /home/rval5474/public_html/lucru/wp-content/plugins/newsletter/emails/emails.php on line 0
DESCRIERE M 411.11 | Valea Siretului de Sus

Măsura 411.11 – Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunostinţe

 

Obiectivul urmărit prin implementarea proiectului îl constituie îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare si difuzare de cunostinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate.

Acest obiectiv este în strânsă legatură cu prioritate 1 identificată în prima direcţie de dezvoltarea a teritoriului GAL Valea Siretului de Sus şi anume “Dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe care sa ridice nivelul de pregatire a fermierilor din teritoriul GAL, ca mijloc de incurajare a unui management mai bun al exploatatiilor agricole, padurilor si unitatilor de procesare.

Descrierea intervenției

Prin lansarea acestei masuri se urmăreşte:

– Dobândirea de informaţii si cunostinţe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole si forestiere,  cresterea calităţii managementului la nivel de fermă, restructurarea si modernizarea în sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă si reducerea somajului în zonele rurale.

–  Îmbunătăţirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea cresterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului si valorificării eficiente a produselor pădurii.

Prin implementarea acestei masuri se urmăreşte realizarea unor acţiuni care vor contribui la:

– Îmbunătăţirea cunostinţelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultură si industria alimentară

– Pregătirea generală pentru managementul si administrarea fermelor

– Respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare)

– Constientizarea fermierilor privind problemele generale de mediu în sectoarele agricol, forestier si al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului;

–  Educarea si constientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea constiinţei forestiere) în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere si cresterea procentului de păduri la nivel de teritoriu GAL, inscriindu-se astfel la nivelul politicilor naţionale forestiere

–  Furnizarea acţiunilor de formare profesională precum si a acţiunilor de informare si difuzare a cunostinţelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârsta cu incurajarea insă a tinerilor fermieri, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc.

Acţiunile care se vor întreprinse în teritoriu pentru a îmbunătăţi şi creşte nivelul de competenţe şi informare sunt în strânsă corelare cu prima direcție strategică de dezvoltare a teritoriului GAL  și se va urmări realizarea de:

–  Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare si specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă si nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii si perfecţionării cunostinţelor privind competenţele manageriale si tehnice în domeniul agricol, forestier si agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovaţii, protecţia mediului si agricultură ecologică, cunoasterea si respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc.

–  Îmbunătăţirea competenţelor prin organizarea de formări profesionale cu experti din sectorul agricol şi forestier pe domeniile de dezvoltare identificate ca şi priorităţi în teritoriu :

  •  sesiuni de informare legate de domeniul în care activează, tehnologiile din domeniu, se vor susţine workshop-uri tematice, dezbateri între actorii locali şi fermieri, analiză strategii de dezvoltare pe domenii pentru a coopta fermierii în dezvoltarea unitară a teritoriului
  •  Workshop-uri pe fiecare masură din PNDR pentru a informa şi explica modalitatea de aplicare practica a acestora raportată la nevoile şi problemele identificate, impactul asupra exploataţiilor/fermelor, analiza rezultatelor
  • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru sefii de exploatatii si a celor din asociatiile de producatori
  •  Se vor planifica sesiuni de training pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale care să vizeze tinerii sub 40 de ani şi femeile, asociaţiile de producatori pentru a creşte nivelul de cunoaştere şi  gestionare a unei exploataţii/fermă, administrarea veniturilor şi costurilor, modalităţile de eficientizare a activităţii precum şi pragul de rentabilitate pe exploataţie/fermă
  •  Sesiunile de training vor fi susţinute de consultanţi specializaţi şi cu expertiză în domeniul agricol
  •  Acţiuni de informare si difuzare de cunostinţe privind Politica Agricolă Comună, a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală în strânsă corelare cu strategia de dezvoltare pe domeniul analizat.

Aceste acţiuni vor fi realizate la nivel de teritoriu GAL prin identificarea potenţialilor beneficiari de proiecte pentru ca aceştia să poată corela teoria cu practica. Se va avea în vedere la selectarea furnizorului de formare profesională să dispună de personal calificat cu expertiză pentru fiecare domeniu, să fie formatori care au sau au avut acces la exploataţii-ferme şi cunosc practic problemele cu care se confruntă un fermier.

Tipurile de formare profesională:

– Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena si siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor si amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene;

– Lanțul valoric intr-o exploatație

ü Stategia de dezvoltare a unei exploatații/ferme competitive și profitabile

– Îmbunătăţirea si încurajarea afacerilor;

– Îmbunătăţirea cunostinţelor privind protecția mediului;

– Marketingul produselor agricole și forestiere

– Managementul exploatației agricole

– contabilitatea fermei

– Cum sa-ți construiești o exploatație/fermă de succes

– Pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea rezultatelor cercetării si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);

– Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;

– Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar(ex. realizarea unui centru de maturare a brânzeturilor fermentate)

– Însusirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea si aplicarea unor metode de producție compatibile cu întreţinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția mediului, agricultura ecologică.

– Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru acţiuni de schimb de experiență

Implementarea acestui proiect de pregătire, structurat pe cerințele și nevoile identificate în strategia de dezvoltare a teritoriului GAL, va sprijini pe termen mediu și lung dezvoltarea potențialului rural al teritoriului GAL și va deschide posibilitatea creerii unei agriculturi competitive care va constitui un punct de interes și de perspectivă pentru tinerii din teritoriu.

Beneficiari

Beneficiarii finali vor fi persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) si industriei agro-alimentare.

Criteriile de selecție vor fi:

–  să aibă vârsta de cel mult 40 de ani

–  să fie fermier de semi-subzistență

–  va fi incurajată participarea femeilor

–  să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative recunoscute conform legislației naționale în vigoare

–  să aibă un proiect de investiții în implementare sau în curs de realizare

–  să fie beneficiari ai măsurilor din Axele I si II

 

Se estimează participarea unui număr de aproximativ 120 persoane. Dintre aceștia se vor pregăti 2-3 persoane ca și formatori din fiecare domeniu pentru a disemina informațiile primite către potențiali beneficiari și a constitui un sprijin pentru implementarea strategiei în teritoriu GAL.

 

Cheltuieli eligibile finanțate:

a) Costurile legate de pregătirea si desfăsurarea diferitelor acțiuni de formare profesională:

–  Onorarii si diurna pentru experții din echipa de proiect a contractorului;

–  Diurne pentru cursanți (cazare si masă dacă este cazul);

–  Cheltuieli de transport;

–  Materiale didactice si consumabile;

–  Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;

–  Închirierea de spații adecvate pentru desfăsurarea acțiunilor de formare profesională;

–  Alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare profesională

b) Costurile privind diferite tipuri de acțiuni de informare si difuzare de cunostințe:

–  Cheltuieli de transport;

–  Materiale informative;

–  Alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de informare si difuzare de cunostințe.

 Beneficiarii direcţi, furnizori ai acțiunilor de formare profesională, informare si difuzare a cunostințelor, vor fi entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților si/sau informării si difuzării de cunostințe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si de selecţie.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.