Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /home/rval5474/public_html/lucru/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0

Warning: Declaration of NewsletterEmails::save_options($options) should be compatible with NewsletterModule::save_options($options, $sub = '') in /home/rval5474/public_html/lucru/wp-content/plugins/newsletter/emails/emails.php on line 0
DESCRIERE M 413.12 | Valea Siretului de Sus

Măsura 413.12 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

 

Această măsură  vine în întâmpinarea nevoii de promovare a activităților non-agricole, care pot conduce la creşterea veniturilor din teritoriul GAL, generarea locurilor de muncă şi reducerea disparităților dintre zona rurală reprezentată de teritoriul GAL și cea urbană. De asemenea, prin aceasta măsură se intenționează stimularea si susținerea diversificării activităților rurale din teritoriu GAL, prin dobândirea de noi competențe caracteristice spiritului antreprenorial, de noi abilități si lărgirea gamei de servicii pentru populația din teritoriu. Acesti factori vor contribui la cresterea economică si la îmbunătățirea nivelului de trai din teritoriu GAL, precum si la atingerea unui echilibru teritorial, social si economic stabil în spațiu rural.

 

Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției

Prin lansarea acestei masuri se vor menţine si dezvolta activitaţi economice non – agricole în teritoriu GAL pentru a facilita creşterea numarului de locuri de munca obiectiv ce este în strânsă corelare cu prioritatea 5 identificată în strategia de dezvoltare a GAL-ului Valea Siretului de Sus. De asemenea, se urmărește creşterea valorii adăugate în activități non-agricole, crearea şi diversificarea serviciilor pentru populația din teritoriu prestate de către micro-întreprinderi, încurajarea inițiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri si femei, încurajarea activităților mestesugărești si a altor activități tradiționale, reducerea gradului de dependență față de agricultură.

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al măsurii

Prin lansarea acestei masuri se va acorda sprijin activităților non-agricole din teritoriul GAL prin intermediul dezvoltării microîntreprinderilor atât nou create cât si existente.

Acțiunile prevăd:

-Investiții în activități non-agricole productive cum ar fi:

  • industria usoară (articole de pielărie, lână)
  • în activități de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă)
  • mecanică fină, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

-Investiți pentru dezvoltarea activităților mesteşugăreşti, de artizanat şi a altor activități tradiționale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, brodatul, confecționare de măști specific teritoriului GAL, instrumente muzicale tradiționale, prelucrare ceară etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obținute din aceste activități).

-Servicii pentru populația din teritoriu cum ar fi:

  • servicii de croitorie, frizerie, cizmărie
  • servicii de conectare si difuzare internet
  • Servicii de reparații mașini, unelte(inființarea unui service pentru mașinile și utilajele agricole)
  • protecție fitosanitară, însămânțare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare

-Investiții în producerea de energie regenerabilă

  • Achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

 

Sinergia cu alte masuri

Coerența intervenției FEADR (PNDR-Axa 3) cu intervenția FSE (POS DRU):

– Investițiile susţinute prin Măsura 312 a PNDR, sunt completate de intervenția POS DRU privind orientarea, consilierea şi training-ul în domeniul antreprenorial şi non-agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special celor provenind din agricultura de subzistență.

– Demarcarea cu Măsura 123 (PNDR-Axa 1) în privința micro-întreprinderilor din spațiul rural se face astfel:

  • Energie regenerabilă: Prin Măsura 123 sunt susținute producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile ca parte componentă a proiectului de investiții în procesul productiv specific activităților acestei măsuri, în timp ce prin Măsura 312 este susținută achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, ca parte componentă a proiectelor si folosirea acesteia în activitățile specifice acestei măsurii.
  • Pentru activități productive: Componenta Măsurii 312 care necesită stabilirea unui criteriu de demarcare cu Măsura 123 este reprezentată de obținerea unui produs non-agricol prin procesarea unui produs agricol. Astfel, criteriul de demarcare este următorul:

–        Prin Măsura 123 vor fi susținute activități de procesare a produselor agricole având drept rezultat obținerea unui produs non-agricol care poate fi numai produs alimentar sau biocombustibil;

–        Prin Măsura 312 vor fi susținute activități de procesare a produselor agricole având drept rezultat obținerea unui produs non-agricol care poate fi numai produs non-alimentar, cu excepția biocombustibilului.

 

Beneficiarii acestei măsuri vor fi:

-Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislația națională în vigoare35 (având mai puțin de 10 angajați si o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro).

– Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată si să funcționeze ca micro-întreprindere.

 

Acțiuni eligibile (cheltueli eligibile)

Se vor sprijini operaţiuni legate de:

–  Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziționarea în leasing a acestora);

–  Investiții necorporale (software, patente, licențe etc.), inclusiv achiziționarea în

leasing a acestora.

 

Finanțare

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăsi:

– 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

– 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfăsoară activitatea în sectorul transportului rutier

– 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi.

 

      Criterii de selecție

– Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităȚi similare în ultimii 3 ani;

– Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiţi;

– Proiectele care promovează activități mestesugăresti, de artizanat;

– Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor;

– Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate).

– Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;

– Proiecte ce vizează achiziționarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Wise Method To Get Buy Custom Essay Her Latest Blog https://visual.ly/community/Infographics/education/writing-mistakes-english-native-speakers Smart and practical Way Of Getting College Application Essay Services

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.